Prawo rodzinne

maga temidy

Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksową obsługę osób fizycznych potrzebujących pomocy prawnej z zakresu materialnego oraz procesowego prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Kancelaria oferuje profesjonalne zastępstwo procesowe przed sądami, a także w trakcie postępowania mediacyjnego i pojednawczego w jako: pełnomocnik powoda, pełnomocnik pozwanego, pełnomocnik wnioskodawcy oraz pełnomocnik uczestnika postępowania.

W szczególnym zainteresowaniu Kancelarii pozostaje ochrona praw stron postępowania rodzinnego i opiekuńczego w sprawach o:

 • rozwód z winy małżonka
 • rozwód bez orzekania o winie
 • separację
 • zniesienie separacji
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 • unieważnienie małżeństwa
 • alimenty
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • podział majątku
 • wypłatę wynagrodzenia do rąk jednego z małżonków
 • umożliwienie wykonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu
 • rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny
 • ustalenie pochodzenia dziecka
 • ustalenie macierzyństwa
 • ustalenie ojcostwa
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka
 • ustanowienie rodziny zastępczej
 • kontakty z dzieckiem
 • przysposobienie, adopcja
 • ustanowienie i sprawowanie opieki

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego Kancelaria sporządzi opinie prawne oraz profesjonalne pisma i projekty, w szczególności tj.:

 • pozew o rozwód
 • pozew o separację
 • wniosek o separację na zgodne żądanie małżonków
 • wniosek o zniesienie separacji
 • pozew o unieważnienie małżeństwa
 • pozew o alimenty
 • pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • wniosek o podział majątku
 • projekt umowy o podział majątku wspólnego, umowa o podział majątku wspólnego
 • pozew o ustalenie macierzyństwa
 • pozew o ustalenie ojcostwa
 • pozew o zaprzeczenie ojcostwa
 • pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • projekt planu wychowawczego, plan wychowawczy
 • wniosek o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • wniosek o przysposobienie
 • pozew o rozwiązanie przysposobienia
 • wniosek o zakazanie kontaktów z dzieckiem
 • wniosek o ustalenie kontaktów między rodzicami, a dziećmi
 • wniosek o ustalenie opiekuna prawnego
 • odpowiedzi na pozwy i wnioski stron przeciwnych
 • wniosek o zabezpieczenie

w tym środków zaskarżenia:

 • zażalenie na postanowienie i zarządzenie sądu
 • apelacja
 • sprzeciw od wyroku zaocznego
 • skarga kasacyjna
 • wniosek o wznowienie postępowania

jak również, w ramach procedury międzynarodowego postępowania rodzinnego:

 • wniosek o uchylenie wyroku sądu państwa obcego wydanego w sprawie alimentacyjnej.