Prawo karne

temida

Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksową obsługę osób potrzebujących pomocy prawnej z zakresu materialnego i procesowego prawa karnego.

Kancelaria oferuje profesjonalne zastępstwo procesowe przed policją, prokuraturą, finansowymi organami postępowania przygotowawczego (urzędy skarbowe) oraz sądami, a także w trakcie postępowania mediacyjnego i pojednawczego jako: obrońca w sprawach karnych, obrońca w sprawach karnoskarbowych, obrońca w sprawach o wykroczenia, pełnomocnik pokrzywdzonego i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego oraz powód cywilny w sprawach karnych.

W szczególnym zainteresowaniu Kancelarii pozostaje ochrona praw pokrzywdzonego oraz obrona w sprawach o:

 • przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu: kradzież, przywłaszczenie, rozbój, paserstwo, oszustwo itp.
 • przestępstwa i wykroczenia przeciwko życiu i zdrowiu: uszkodzenie ciała, zabójstwo, bójka, pobicie itp.
 • przestępstwa i wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu: zniszczenie, zniewaga itp.
 • przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji: wypadek, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem środka odurzającego itp.
 • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, ochrona członków zarządów i rad nadzorczych: działanie na szkodę spółki, łapownictwo, wyłudzenie kredytu itp.
 • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów: fałszowanie dokumentów, posługiwanie się podrobionym lub przerobionym dokumentem itp.
 • przestępstwa przeciwko instytucją państwowym i samorządowym: fałszywe zeznania, fałszywe oskarżenie itp.
 • przestępstwa i wykroczenia skarbowe (prawo karnoskarbowe): oszustwa podatkowe, nierzetelne prowadzenie dokumentacji księgowej i finansowej, powodujące uszczuplenie należności publicznoprawnych itp.
 • przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Kancelaria Adwokacka zapewnia doraźną pomoc dla osób zatrzymanych.

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa karnego Kancelaria sporządzi opinie prawne oraz profesjonalne pisma procesowe w szczególności tj.:

 • bieżące pismo procesowe zawierające stanowisko stron
 • wniosek dowodowy
 • wniosek o dokonanie czynności śledztwa
 • prywatny akt oskarżenia
 • subsydiarny akt oskarżenia
 • wniosek o przywrócenie terminu
 • wniosek o ukaranie
 • wniosek o warunkowe umorzenie postępowania
 • wniosek o dobrowolne poddanie się karze
 • wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
 • wniosek o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w razie niezasadnego zatrzymania aresztowania lub skazania

w tym środków zaskarżenia:

 • zażalenie na postanowienie sądu lub prokuratora, zażalenie na zatrzymanie, zażalenie na tymczasowe aresztowanie, zażalenie na zastosowanie środków zapobiegawczych lub zabezpieczających, zażalenie na inne czynności naruszające prawa
 • apelacja
 • sprzeciw od wyroku nakazowego
 • kasacja
 • wniosek o wznowienie postępowania

jak również, w ramach procedury prawo karne wykonawcze:

 • wniosek o warunkowe zwolnienie
 • wniosek o zwolnienie z odbywania reszty kary
 • wniosek o przerwę w odbywaniu kary
 • wniosek o zmianę postanowienia wykonawczego sądu
 • wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

a także, w razie konieczności wykonania orzeczeń sądów zagranicznych, w tym w szczególności europejskiego nakazu aresztowania.

Należy pamiętać, iż obrońcą w sprawach o przestępstwa może być jedynie osoba posiadająca uprawnienia wynikające z przepisów o ustroju adwokatury. Niektóre pisma procesowe dla swej skuteczności wymagają sporządzenia i podpisania przez adwokata.