Prawo administracyjne

książka

Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksową obsługę osób fizycznych oraz przedsiębiorców potrzebujących pomocy prawnej z zakresu materialnego i procesowego prawa administracyjnego.

Kancelaria oferuje profesjonalne zastępstwo procesowe przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi (wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny) jako: pełnomocnik strony, pełnomocnik uczestnika na prawach strony oraz pełnomocnik skarżącego.

W zainteresowaniu Kancelarii pozostaje ochrona praw stron i uczestników postępowań dotyczących spraw indywidualnych rozpoznawanych w oparciu o przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej.

Kancelaria sporządza pisma wszczynające postępowania lub mające wywrzeć skutek w sprawach będących już w toku oraz środki odwoławcze, w szczególności tj.:

 • pismo zawierające stanowiska i wnioski strony postępowania administracyjnego
 • wniosek dowodowy, wniosek o przeprowadzenie dowodu przez organ administracji publicznej
 • wniosek o wyłączenie pracownika organu administracji publicznej
 • wniosek o wyłączenie organu
 • zażalenie na bezczynność organu administracji publicznej
 • zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji publicznej
 • wniosek o przywrócenie terminu
 • wniosek o zawieszenie postępowania
 • zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania
 • odwołanie od decyzji administracyjnej
 • zażalenie na postanowienie wydane w toku postępowania administracyjnego
 • wniosek o wznowienie postępowania
 • wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji
 • wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
 • skarga na działanie lub zaniechanie organu administracji publicznej

jak również, w ramach procedury sądowo-administracyjnej:

 • skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
 • wniosek dowodowy, wniosek o przeprowadzenie dowodu przez sąd administracyjny (dowód z dokumentu)
 • skarga na bezczynność
 • skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania
 • wniosek o przywrócenie terminu
 • zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
 • wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym
 • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku lub postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, prawo pomocy
 • wniosek o wznowienie postępowania
 • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Należy pamiętać, iż zastępstwo procesowe oraz sporządzanie pism do Naczelnego Sądu Administracyjnego wymaga aktywności profesjonalnego pełnomocnika lub osób enumeratywnie wymienionych w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.