Prawo gospodarcze

temida

Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorców, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych potrzebujących pomocy prawnej z zakresu materialnego i procesowego prawa gospodarczego.

Kancelaria oferuje profesjonalne zastępstwo procesowe przed sądami, a także w trakcie postępowania mediacyjnego i pojednawczego jako pełnomocnik powoda oraz pełnomocnik pozwanego.

W szczególnym zainteresowaniu Kancelarii pozostaje ochrona praw uczestników obrotu gospodarczego w sprawach o:

 • zapłatę należnych świadczeń pieniężnych (sprawy gospodarcze)
 • odszkodowanie
 • bieżące doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • zobowiązania wynikające z umów, w szczególności: umowa najmu, leasing, pożyczka, kredyt, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa komisu, umowa przewozu, umowa składu, umowa agencyjna, umowa zlecenia, spółka, przyrzeczenie publiczne
 • zobowiązania wynikające ze stosunku spółki, w szczególności: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie spółką, stosunki wewnętrzne spółki, rozwiązanie i likwidacja spółki, podział zysku, uczestnictwo w stratach, wystąpienie wspólnika, uchylenie uchwały wspólników, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników
 • rejestracja podmiotów gospodarczych, fundacji, stowarzyszeń (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej i inne rejestry)
 • uzyskanie zezwoleń, koncesji i licencji na prowadzenie działalności gospodarczej
 • rozwiązanie i likwidacja przedsiębiorstw
 • działanie na szkodę spółki
 • odpowiedzialność członków zarządu (karna i cywilnoprawna)
 • odpowiedzialność członków rady nadzorczej i komisji rewizyjnej (karna i cywilnoprawna)
 • oznaczenia przedsiębiorcy, ochrona firmy
 • łączenie, podział i przekształcanie spółek
 • zabezpieczenie postępowania w sprawach gospodarczych
 • depozyt sądowy
 • egzekucję świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
 • prawa autorskie i prawa pokrewne

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa gospodarczego Kancelaria sporządzi opinie prawne, projekty umów oraz profesjonalne pisma procesowe, w szczególności tj.:

 • pozew o zapłatę
 • pozew o zasądzenie w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • pozew zbiorowy
 • pismo przygotowawcze w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego
 • bieżące pismo procesowe zawierające wnioski i stanowiska stron
 • umowy gospodarcze w zakresie zobowiązań i stosunków cywilnoprawnych
 • pisma, formularze, druki niezbędne do zarejestrowania podmiotów gospodarczych we właściwych rejestrach i ewidencjach
 • umowy gotowe do przedłożenia w ramach procesu rejestracji, w szczególności: umowa spółki cywilnej, umowa spółki jawnej, umowa spółki partnerskiej
 • projekty umów spółek: umowa spółki komandytowej, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umowa spółki akcyjnej
 • odpowiedzi na pozwy i wnioski strony przeciwnej
 • pozew o uchylenie uchwały wspólników lub akcjonariuszy
 • pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub akcjonariuszy
 • pozew o wyłączenie wspólnika
 • zgłoszenie interwencji, przypozwanie
 • wniosek o zabezpieczenie roszczeń gospodarczych

w tym środków zaskarżenia:

 • zażalenie na postanowienie i zarządzenie sądu
 • odwołanie od decyzji organów administracji publicznej
 • apelacja, apelacja uproszczona w postępowaniu uproszczonym
 • sprzeciw od wyroku zaocznego
 • zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
 • sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
 • skarga kasacyjna
 • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • wniosek o wznowienie postępowania
 • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

jak również, w ramach procedury międzynarodowego postępowania gospodarczego:

 • wniosek o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych

Należy pamiętać, iż niektóre pisma procesowe dla swej skuteczności wymagają sporządzenia i podpisania przez profesjonalnego pełnomocnika.

Kancelaria zapewni Państwu profesjonalną reprezentację w sporach rozpoznawanych przez sąd polubowny (arbitrażowy), jak również przy negocjowaniu umów i stanowisk.

Na Państwa zlecenie Kancelaria podejmie się zbadania stanu prawnego spółek, przedsiębiorstw oraz innych składników majątków (np. nieruchomości) obecnych w obrocie gospodarczym - due diligence.