Prawo cywilne

młotek

Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksową obsługę osób potrzebujących pomocy prawnej z zakresu materialnego i procesowego prawa cywilnego.

Kancelaria oferuje profesjonalne zastępstwo procesowe przed sądami, a także w trakcie postępowania mediacyjnego i pojednawczego jako: pełnomocnik powoda, pełnomocnik pozwanego, pełnomocnik wnioskodawcy oraz pełnomocnik uczestnika postępowania.

W szczególnym zainteresowaniu Kancelarii pozostaje ochrona praw stron postępowania cywilnego w sprawach o:

 • zapłatę należnych świadczeń pieniężnych
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • przeniesienie i wykonywanie prawa własności: umowy, zniesienie współwłasności, zarząd rzeczą wspólną, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu
 • ochronę własności i ochronę posiadania (użytkowanie wieczyste): powództwo windykacyjne, powództwo negatoryjne, skarga paulińska, przepadek rzeczy
 • zasiedzenie: stwierdzenie zasiedzenia
 • ustanowienie, wykonywanie oraz ochronę ograniczonych praw rzeczowych: użytkowanie, służebność gruntowa, służebność osobista, służebność przesyłu, zastaw, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • prawa osobowe: uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, ubezwłasnowolnienie
 • zobowiązania wynikające z umów: wady oświadczenia woli, sprzedaż, zlecenie, umowa o dzieło, dostawa, najem, dzierżawa, umowa o roboty budowlane, pożyczka, darowizna, odwołanie umowy darowizny, przewóz, renta, dożywocie itp.
 • bezpodstawne wzbogacenie
 • czyny niedozwolone, w tym wynikające z przestępstwa
 • spadki i dziedziczenie ustawowe oraz testamentowe: testament zwykły i szczególny, zapis i polecenie, zapis windykacyjny, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, zarząd spadku
 • zabezpieczenie postępowania
 • depozyt sądowy
 • ustalenie treści księgi wieczystej
 • egzekucję świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
 • prawa autorskie i prawa pokrewne
 • ochronę konsumentów

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego Kancelaria sporządzi opinie prawne, projekty umów oraz profesjonalnych pism procesowych, w szczególności tj.:

 • pozew o zapłatę, pozew o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa
 • pozew o zasądzenie w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • pozew zbiorowy
 • wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego
 • odpowiedzi na pozwy i wnioski strony przeciwnej
 • bieżące pismo procesowe zawierające wnioski i stanowiska stron
 • pismo przygotowawcze w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego
 • zgłoszenie interwencji
 • wniosek o zabezpieczenie, postępowanie zabezpieczające
 • wniosek dowodowy
 • wniosek o przywrócenie terminu

w tym środków zaskarżenia:

 • zażalenie na postanowienie i zarządzenie sądu
 • apelacja, apelacja uproszczona w postępowaniu uproszczonym
 • sprzeciw od wyroku zaocznego
 • zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
 • sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
 • skarga kasacyjna
 • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • wniosek o wznowienie postępowania
 • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

jak również, w ramach procedury międzynarodowego postępowania cywilnego:

 • wniosek o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych.

Kancelaria zapewni Państwu profesjonalną reprezentację w sporach rozpoznawanych przez sąd polubowny (arbitrażowy), jak również przy negocjowaniu umów i stanowisk.

Należy pamiętać, iż niektóre pisma procesowe dla swej skuteczności wymagają sporządzenia i podpisania przez profesjonalnego pełnomocnika.