Prawo pracy

uśmiechnięty mężczyzna w kasku

Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksową obsługę pracowników i pracodawców potrzebujących pomocy prawnej z zakresu materialnego i procesowego prawa pracy.

Kancelaria oferuje profesjonalne zastępstwo procesowe przed sądami, a także w trakcie postępowania mediacyjnego i pojednawczego jako: pełnomocnik powoda, pełnomocnik pozwanego, pełnomocnik wnioskodawcy oraz pełnomocnik uczestnika postępowania.

W szczególnym zainteresowaniu Kancelarii pozostaje ochrona praw stron stosunku pracy oraz postępowania sądowego i polubownego z zakresu opisywanej dziedziny prawa w sprawach o:

 • przestrzeganie praw i obowiązków pracowników oraz pracodawców
 • ustalenie istnienia stosunku pracy - gdy pracodawca zastępuje umowę o pracę umowami cywilnoprawnymi - zlecenia lub o dzieło
 • nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
 • nierówne traktowanie pracowników w zatrudnieniu
 • zatrudnienie pracowników w formie telepracy
 • mobbing
 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika lub pracodawcę
 • odpowiedzialność materialną pracowników i pracodawców
 • ukaranie karą porządkową, odpowiedzialność porządkowa pracowników
 • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy
 • przestrzeganie czasu pracy
 • potrącenia z wynagrodzenia ze stosunku pracy
 • przestrzeganie wymiaru urlopu wypoczynkowego
 • wypłatę zaległego wynagrodzenia za stosunku pracy
 • wypłatę należnych odpraw, nagród i świadczeń dodatkowych
 • wypłatę wynagrodzenia za zaległy urlop
 • wypłatę wynagrodzenia i świadczeń w związku z urlopem macierzyńskim
 • świadczenia dla osób niepełnosprawnych
 • wypadek przy pracy
 • zakaz konkurencji
 • zwolnienia grupowe
 • odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa pracy Kancelaria sporządzi opinie prawne oraz profesjonalne pisma i projekty, w szczególności tj.:

 • wystąpienie w sprawie naruszenia praw i obowiązków pracowników i pracodawców
 • projekt umowy o pracę (umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony)
 • projekt wypowiedzenia umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę
 • projekt regulaminu pracy, regulamin pracy
 • projekt regulaminu wynagrodzenia, regulamin wynagrodzenia
 • umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 • pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania
 • pozew o przywrócenie od pracy lub o odszkodowanie
 • pozew o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowanie w zaktrudnieniu
 • pozew o zadośćuczynienie w związku z mobbingiem
 • projekt postanowienia o ukaranie karą porządkową, pismo w sprawie ukarania karą porządkową
 • sprzeciw od ukarania karą porządkową
 • pozew o uchylenie zastosowanej wobec pracownika kary porządkowej
 • projekt świadectwa pracy, świadectwo pracy
 • wniosek o sprostowanie świadectwa pracy
 • pozew przeciwko pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy
 • wniosek o rozpoczęcie lub zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy
 • wniosek dowodowy
 • wniosek o przywrócenie terminu
 • wniosek o zabezpieczenie

w tym środków zaskarżenia:

 • odwołanie od rozstrzygnięć, decyzji i postanowień pracodawcy
 • zażalenie na postanowienie i zarządzenie sądu
 • apelacja
 • sprzeciw od wyroku zaocznego
 • skarga kasacyjna
 • wniosek o wznowienie postępowania